Stanowiska Porozumienia Izb Polski Południowo - Wschodniej Drukuj
Wpisany przez Administrator   

12 - 13 grudnia w Szczyrku spotkali się przedstawiciele izb rolniczych z sześciu województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, opolskiego  i śląskiego. Spotkanie zorganizowała Śląska Izba Rolnicza w ramach cyklicznych spotkań sygnatariuszy Porozumienia Izb Polski Południowo - Wschodniej.

Podczas spotkania przedstawiciele samorządu rolniczego omówili aktualną sytuację w rolnictwie oraz zastanawiali się nad sposobami rozwiązania najpilniejszych problemów wsi.

W trakcie obrad Sygnatariusze Porozumienia podjęli osiem uchwał.

W pierwszej uchwale Sygnatariusze wnioskowali do Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi o rozszerzenie możliwości sprzedaży w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD).

Sygnatariusze Porozumienia domagali się zmiany przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób który umożliwiłby rolnikom dokonującym sprzedaży nieprzetworzonych i przetworzonych produktów rolnych w ramach RHD zbywanie tych produktów lokalnym sklepom, restauracjom oraz podmiotom prowadzącym stołówki szkolne i przedszkolne, także na terenie powiatów ościennych. Sygnatariusze zgodnie podkreślili, że wprowadzenie w Polsce możliwości sprzedaży produktów rolnych nieprzetworzonych i przetworzonych w ramach RHD było krokiem w dobrym kierunku, jednak ustawodawca znacząco ograniczył możliwość tej sprzedaży wyłącznie dla lokalnych konsumentów końcowych jako osób fizycznych. Zdaniem Sygnatariuszy takie ograniczenie powoduje, że na terenach typowo wiejskich często nie ma potencjalnego popytu na te produkty, a o tym, że to ograniczenie jest dość istotne, świadczy fakt nikłego zainteresowania zgłaszania RHD. – Na koniec listopada 2017 roku takich zgłoszeń było tylko ok. 1400 w całym kraju – zauważyli Sygnatariusze Porozumienia.

W drugiej uchwale Sygnatariusze domagali się zachowania możliwości przeprowadzania uboju rytualnego zwierząt oraz zachowania możliwości prowadzenia chowu zwierząt futerkowych. Podejmując taką uchwałę Sygnatariusze wyrazili stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy z dnia 6 listopada 2017 r. o  zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym zakazów uboju rytualnego i chowu zwierząt futerkowych. Zdaniem Sygnatariuszy, jest to już kolejna w ciągu kilku ostatnich lat, próba zmniejszenia potencjału ekonomicznego polskiego rolnictwa pod pozorem tzw. ochrony zwierząt. W uchwale czytamy: „W sprawie uboju rytualnego stanowisko Izb Rolniczych zostało już wyrażone kilka lat temu. W 2014 roku, kiedy to Krajowa Rada Izb Rolniczych złożyła w Kancelarii Sejmu 130 tys. podpisów popierających zmiany w ustawie o ochronie zwierząt przywracające możliwość dokonywaniu uboju rytualnego. Już w 2014 roku sama informacja o procedowaniu projektu zapisów o zakazie uboju rytualnego spowodowała nagły spadek cen bydła o 15%. Na szczęście wtedy ten pomysł upadł po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie powrót rozmów na ten temat spowoduje podobny skutek dla rolników oraz ogromne straty dla przetwórstwa mięsnego, w sytuacji, gdy hodowla bydła mięsnego w Polsce praktycznie jest uzależniona całkowicie od eksportu. Jest to w całkowitej sprzeczności z lansowanym obecnie pomysłem na rozwój hodowli bydła mięsnego jako alternatywy dla gospodarstw dotkniętych ASF. Zakaz chowu zwierząt futerkowych, jeśli pominąć bardzo negatywny wpływ na rozwój lokalnych obszarów wiejskich, będzie miał bezpośredni skutek na sytuację ekonomiczną rolników. Obecnie ok. 1 mln ton odpadów poubojowych jest skarmianych w fermach zwierząt futerkowych, a ubojnie nie ponoszą kosztów ich utylizacji. Po wprowadzeniu zakazu chowu, tylko z powodu konieczności ponoszenia opłat za utylizację odpadów, należy się spodziewać przeniesienia tych skutków na rolników co spowoduje spadek cen skupu drobiu i trzody chlewnej”.

W kolejnych uchwałach Sygnatariusze Porozumienia postulowali o pilne rozwiązanie problemu nadmiernej populacji gatunków dzikich zwierząt oraz o rozwiązanie problemu braku środków na bioasekurację w gospodarstwach rolnych.

Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo – Wschodniej postulowało o konieczność istotnego zwiększenia środków budżetowych na ten cel oraz o rozszerzenie obszaru, na którym rolnicy mogliby skorzystać z takiej formy pomocy, także na tereny jeszcze nieobjęte ASF. - Jednym ze sposobów walki ze skutkami ASF jest bioasekuracja gospodarstw produkujących trzodę chlewną, a w jej ramach – budowa ogrodzeń (płotów) gospodarstw lub obiektów produkcyjnych. Aktualne mechanizmy wsparcia, np. w ramach PROW na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" skierowane do rolników, którzy prowadzą chów lub hodowlę co najmniej 300 sztuk świń na terenach objętych afrykańskim pomorem świń (ASF)” są niewystarczające w związku z brakiem odpowiednich środków finansowych – czytamy w uchwale.

Sygnatariusze Porozumienia wnioskując o zmniejszenie populacji dzikiej zwierzyny, głównie dzika, sarny, łosia, wilka i bobra dość mocno podkreślili, że w Polsce w ostatnich kilkunastu latach obserwuje się stały, znaczący wzrost populacji dzikich zwierząt, które wchodzą na grunty uprawne i niszczą uprawy i zasiewy. - Duże szkody w uprawach rolnych wyrządzane są przede wszystkim przez zwiększające się populacje jeleniowatych, dzików, łosi, bobrów. Rosnącym zagrożeniem jest wzrost populacji wilka, którego obecność przynosi coraz większe straty w rolnictwie. Zwiększona populacja jednych gatunków powoduje wypieranie z dotychczasowych siedlisk osobników danego gatunku na tereny coraz bliższe człowiekowi. Jest to podstawą powstawania dużych strat wśród producentów rolnych posiadających najczęściej pola uprawne w bezpośredniej styczności z lasem. Bezpośrednim zagrożeniem ekonomicznym dla producentów trzody chlewnej, a pośrednio także dla producentów zbóż jest nadmierna populacja dzika, jako wektora ASF – czytamy w uchwale. Coraz więcej gospodarstw rolnych uznaje szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta jako ważny czynnik ograniczający swobodę podejmowania decyzji i wpływający na wielkość i opłacalność produkcji. W niektórych przypadkach szkód, zwłaszcza w gospodarstwach z dużą ilością użytków zielonych, można mówić nawet o zagrożeniu bytu ekonomicznego gospodarstwa. Jak czytamy w uchwale: „Według art. 5 Konstytucji Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego i zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że do dziedzictwa narodowego należy otoczenie przyrodnicze wraz z fauną i florą. W tym rozumieniu Konstytucja zrównuje dzikie zwierzęta z takimi dobrami w sensie ochrony prawnej jak: niepodległość, suwerenność i nietykalność terytorialna. Te argumenty są wykorzystywane przez środowiska zainteresowane pasywnym podejściem do kwestii regulacji populacji dzikich zwierząt, a negatywne tego skutki dotykają rolników i leśników”. Porozumienie Izb Polski Południowo – Wschodniej podkreśliło, że obecnie sytuacja w niektórych rejonach województw południowych w zakresie nadmiernej populacji dzikich zwierząt, w tym także zwierząt łownych, jest krytyczna. - Podobnie, ale z zupełnie innych powodów przedstawia się sytuacja w zakresie liczebności dzików na terenie Polski północno - wschodniej. Prawo Łowieckie i Ustawa o ochronie przyrody dają teoretycznie możliwości podejmowania przez marszałków i starostów decyzji o redukcji populacji, jednak takich decyzji nikt nie chce podejmować, najczęściej z braku wiarygodnych i udokumentowanych przesłanek. Biorąc pod uwagę pilność problemu, postulujemy przeprowadzenie przeglądu rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw i dokonanie zmian umożliwiających realny wpływ na liczebność populacji dzikich zwierząt zagrażających interesom rolnictwa i leśnictwa – zaznaczono w uchwale.

Członkowie Porozumienia zaproponowali również zniesienie obowiązku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej jako warunku uzyskania świadczenia emerytalno - rentowego z KRUS oraz zaproponowali zmianę przepisów dotyczących obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej dla pracowników sezonowych w rolnictwie. Odnieśli się również do kwestii opłat z tytułu ochrony prawnej roślin. Zauważyli, że uchwalona 27 czerwca 2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin była rezultatem kilkuletnich starań Izb Rolniczych o ochronę praw rolników - producentów. - Wprowadzone zmiany idą w dobrym kierunku, jednak w dalszym ciągu nie rozwiązują zasadniczego problemu ekonomicznego związanego z wysokością samych opłat licencyjnych,  jak i z mechanizmem ich pobierania przez instytucję reprezentującą właścicieli licencji odmian roślin uprawnych. Dlatego postuluje się dalsze prace nad zmianą przedmiotowej ustawy. Porozumienie postuluje odejście od mechanizmu zwolnienia określonego w art. 23 ust. 3 ww. Ustawy i zastąpienie go rozwiązaniem powszechnego poboru opłaty zryczałtowanej o minimalnej wysokości, liczonego od 1 ha UR w gospodarstwach zdefiniowanych w Ustawie o podatku rolnym – czytamy w uchwale. Sygnatariusze Porozumienia domagali się także zmiany i wprowadzenia rozwiązań ułatwiających przygotowanie i przeprowadzenie scaleń gruntów rolnych, zwłaszcza w województwach, gdzie od lat nie działają Wojewódzkie Biura Geodezji i Kartografii.

 

 

 

 

17 - 18 listopada 2016 r. Porozumienie Izb Polski Południowo  - Wschodniej w Ustroniu

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej był organizatorem Porozumienia Izb Polski Południowo – Wschodniej, które odbyło się w dniach 17 – 18 listopada br. w Ustroniu. W obradach Podkarpacką Izbę Rolniczą reprezentowali Jerzy Bator – wiceprezes zarządu, Marian Szczepański – członek zarządu, Wiesław Kubicki – delegat Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Arkadiusz Bęben – dyrektor biura Izby.

W posiedzeniu uczestniczyły ponadto Zarządy Izb Rolniczych: Lubelskiej, Małopolskiej, Świętokrzyskiej, Izby Rolniczej w Opolu oraz Śląskiej Izby Rolniczej. W czasie dyskusji prowadzonej w ramach posiedzenia uczestnicy podjęli sześć uchwał odnoszących się bezpośrednio do najistotniejszych problemów z jakimi walczą polscy rolnicy.

Jednym z pierwszych wniosków porozumienia było podjęcie decyzji o rozwiązaniu problemu rolników uprawiających rzepak i kukurydzę, pozbawionych możliwości stosowania neonikotynoidów, wobec braku na polskim rynku równie skutecznych alternatywnych środków ochrony roślin.

Następnie podjęto wniosek o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uwzględnienie podczas średniookresowego PROW na lata 2014 – 2020 następujących postulatów wynikających ze specyfiki gospodarstw Polski południowo – wschodniej: regionalizację PROW, uproszczenie zasad zazielenienia, zmianę zasad płatności z I Filaru WPR w latach 2015 – 2020 związanych z produkcją w zakresie dotyczącym bydła, tak aby ta płatność przysługiwała, na terenie województw Polski południowo – wschodniej, rolnikom posiadającym co najmniej 1 sztukę bydła. Wniosek dotyczy również zmian (uproszczenia) zasad przyznawania dotacji działania 128 PROW („modernizacja”) oraz zapewnienie realnego rozwoju gospodarstw drobnotowarowych.

Bardzo istotnym postulatem, który podjęto w czasie obrad było wystosowanie wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie rozmów z Ministrem Środowiska o pilne rozwiązanie problemu nadmiernej populacji gatunków dzikich zwierząt, zagrażających żywotnym interesom rolnictwa i leśnictwa. Wniesiono także o rozszerzenie listy gatunków łownych o krukowate i wilki.

W czasie porozumienia przyjęto ponadto stanowisko skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ochrony działalności rolniczej, zgodnie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju, w związku z działaniami gmin przy uchwalaniu studiów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Sprawa dotyczy wprowadzenia zmian w ustawie o planowaniu przestrzennym, zobowiązujących Rady Gmin do wprowadzenia do Studiów zagospodarowania przestrzennego oraz do Planów zagospodarowania przestrzennego klauzul ochrony historycznych praw rolników związanych z prowadzeniem działalności rolniczej na danym obszarze gminy. Mowa również o wniosku o ograniczenie ustawowe roszczeń sąsiedzkich wobec gospodarstw rolnych, przez osoby nie związane rolnictwem, osiedlające się w pobliżu historycznie działających gospodarstw rolnych.

Kolejny wniosek dotyczy postulowanych zmian prawnych, w związku z Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. W związku z dotychczasowymi  doświadczeniami Izb Rolniczych biorących udział w Społecznych Radach przy oddziałach terenowych ANR oraz w związku z opiniowaniem wniosków w sprawie udzielania zgody na zakup gruntów rolnych nienależących do zasobu ANR, porozumienie widzi potrzebę wprowadzenia zmian:

  • W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014, 1433 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 50) wprowadzić zapisy o zasadach powoływania Społecznych Rad przy Oddziałach Terenowych ANR – w celu właściwego ich umocowania prawnego, alternatywnie wprowadzić jednoznaczne zapisy o delegacji prezesa (dyrektora oddziału) do powołania tych Rad; obecne umocowanie Rad Społecznych zarządzeniem prezesa (dyrektora OT ANR) jest bardzo słabe wobec wagi i znaczenia opinii wydawanych przez te Rady w związku z realizacją ww. ustawy,
  • W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803) w art. 2a pkt 4:
    • wprowadzić zapis o jednolitych wytycznych co do wydawania przez Izby Rolnicze (i inne podmioty) rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej; alternatywnie wprowadzić zapisy o delegacji dla MRiRW w sprawie wydania rozporządzenia w tym względzie;
    • w art. 1a pkt 2 – wprowadzić powierzchnię „1 ha”; Porozumienie widzi potrzebę podniesienia progu ograniczeń zbywania gruntów rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha dla przypadków sprzedaży gruntów rolnych, zwłaszcza z siedliskami na tych gruntach, na glebach słabych, w trudnych warunkach gospodarowania i w przypadkach, gdy ze względu na uwarunkowania lokalne tych gruntów nie ma możliwości (nie ma chętnych) zbycia ich na rzecz rolników indywidualnych.

Ostatnim wnioskiem podjętym w ramach porozumienia było poparcie stanowiska zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącego wprowadzenia zakazu importu zbóż z Ukrainy.

 

 

 

 

21 - 22 lipca 2016 r. Porozumienie Izb Polski Południowo - Wschodniej w Boguchwale

W dniach 21- 22 lipca 2016 r. Podkarpacka Izba Rolnicza zorganizowała posiedzenie Porozumienia Izb Polski Południowo - Wschodniej, które odbyło się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządów Izb Rolniczych: Lubelskiej, Małopolskiej, Podkarpackiej, Świętokrzyskiej oraz Śląskiej Izby Rolniczej.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat najistotniejszych zmian w sektorze rolnictwa oraz o projekcie nowelizowanej Ustawy o Izbach Rolniczych autorstwa klubu Kukiz ’15. Wszyscy zgromadzeni zgodnie podjęli stanowisko wyrażające sprzeciw wobec przedłożonego projektu opracowanego bez konsultacji z samorządem rolniczym. Proponowane w nowelizacji ustawy przepisy zmierzają do radykalnych zmian, które wpłyną na osłabienie roli Izb Rolniczych dotychczas będącego autentycznym reprezentantem wszystkich rolników.

Proponowane wprowadzenie wyborów do izb rolniczych na poziomie sołectw jest nierealne ze względu na bardzo wysokie koszty ich przeprowadzenia. Natomiast pomysł na przekazanie 50% dochodów ustawowych tj. z 2% odpisu podatku rolnego na rzecz związków i organizacji rolniczych uniemożliwi izbom rolniczym realizację podstawowych zadań statutowych w zakresie pełnienia funkcji samorządu rolniczego.

Przedstawiciele Zarządów Izb Rolniczych zrzeszonych w Porozumienia jasno opowiedzieli się za zmianą Ustawy o Izbach Rolniczych, ale pod kątem zwiększenia ich kompetencji w zakresie większego wpływu na tworzenie ustaw i rozporządzeń związanych z funkcjonowaniem rolnictwa i rozwoju wsi oraz doradztwem rolniczym.

Na zakończenie obrad wszyscy zgromadzeni przyjęli sześć wniosków, które mają bardzo istotny wpływ na obecną sytuację w sektorze rolnictwa:

1) Znowelizowanie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wprowadzając zapisy wyłączające spod rygorów ustawy obrót nieruchomościami rolnymi o powierzchni do 1 ha włącznie,

2) Biorąc pod uwagę fakt, że w skali kraju coraz większy obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej obejmowany jest obszarami Natura 2000, co w konsekwencji wprowadza określone utrudnienia i dodatkowe wymagania dla działalności rolniczej, należy wprowadzić określone formy rekompensaty finansowej ze środków budżetu państwa dla rolników z tytułu tych utrudnionych warunków prowadzenia działalności rolniczej,

3) Izby zrzeszone w Porozumieniu Izb Polski Południowo – Wschodniej wnioskują do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie szczegółowego monitoringu importu zboża z Ukrainy,

4) Izby zrzeszone w Porozumieniu Izb Polski Południowo – Wschodniej opowiadają się za wprowadzeniem na terenie kraju wyodrębnionych obszarów OSN, a nie ustanawiania obszaru OSN dla całego kraju,

5) Przywrócić do żywienia krzyżowego trzody chlewnej i drobiu mączkę mięsno - kostną,

6) Zróżnicować wielkość dopłat do roślin wysokobiałkowych. Dla roślin strączkowych wysokobiałkowych przeznaczonych na cele paszowe zwiększyć wielkość dopłaty, a zmniejszyć wysokość dopłaty do roślin strączkowych wysokobiałkowych przeznaczonych na nawóz zielony.

Powyższe wnioski i postulaty zostaną przedstawione Krajowej Radzie Izb Rolniczych, a następnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

 

Chotowa, 15-02-2013

 

Stanowisko

Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie szkód łowieckich

 

 

Izby Rolnicze zrzeszone w Porozumieniu Izb Polski Południowo- Wschodniej z niepokojem obserwują narastający z roku na rok problem szkód łowieckich wyrządzanych przez dziką zwierzynę w gospodarstwach rolnych. Skala tych szkód systematycznie wzrasta, wzrasta równocześnie frustracja rolników, których ten problem dotyka. Stąd też narastają konflikty pomiędzy szacującym i wypłacającym szkody a rolnikiem,  które dotyczą przede wszystkim sposobu szacowania, wysokości odszkodowań i terminowości ich wypłaty.

Po przeciwnych stronach stają:

- koło łowieckie, które ma ograniczone środki na wypłatę rosnącejwciąż liczby odszkodowań,

- rolnik, który domaga się  satysfakcjonującej go rekompensaty za poniesione szkody i przede wszystkim skutecznego rozwiązaniaproblemu

W tej sytuacji Sygnatariusze Porozumienia Izb Polski Południowo - Wschodniej zwracają się z ponownym apelem o szybką nowelizację ustawy Prawo łowieckie i o uwzględnienie w niej zgłaszanych przez izby propozycji  rozwiązań dotyczących między innymi:

- partycypacji Skarbu Państwa w odszkodowaniach wypłacanych przez koła łowieckie,

- powoływania niezależnych komisji szacujących szkody,

- doprecyzowanie terminu wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przezzwierzęta prawnie chronione.

Prezes IRO          Prezes LIR              Prezes MIR           Prezes PIR               Prezes ŚlIR              Prezes ŚwIR

 

H. Czaja            R. Jakubiec              R. Czaicki           S. Bartman             R. Włodarz                     R. Ciźla

 

Chotowa, 15-02-2013

 

Stanowisko

Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie gospodarstw drobnych ( niskotowarowych)

 

Mając na uwadze fakt, że w regionie Polski Południowo- Wschodniejdominują gospodarstwa małe, niskotowarowe, które zgodnie z zapisami zawartymi w propozycji Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 – 2020 zostaną wyraźnie oddzielone od gospodarstw towarowych i otrzymają wsparcie na uproszczonych zasadach. Izby Rolnicze zrzeszone w Porozumieniu Izb Polski Południowo-Wschodniej wnioskują o jak najszybsze opracowanie tych zasad wsparcia i wdrażających je regulacjiprawnych.

Mamy nadzieję, że wdrożone krajowe rozwiązania spowodują, że wsparcie to trafi do aktywnych rolników dających gwarancję racjonalnego wykorzystania środków. Jednoznacznie też zdaniem członków Porozumienia powinien być określony kierunek wsparcia, który choć w minimalnym stopniu powinien zachęcać właściciela takiego gospodarstwa do pewnych pro rozwojowych działań, a nie do ograniczania działalności rolniczej. Sygnatariusze Porozumienia Izb Polski Południowo – Wschodniej domagają się wprowadzenia kompleksowych, powiązanych ze sobą działań, które z jednej strony sprzyjać będą zmianom w strukturze agrarnej gospodarstw a z drugiej strony powstrzymają regres w hodowli zwierząt i przyczynią się do prawidłowego zagospodarowania naturalnego bogactwa tych terenów czyli użytków zielonych.

 

Prezes IRO          Prezes LIR              Prezes MIR           Prezes PIR               Prezes ŚlIR              Prezes ŚwIR

 

H. Czaja            R. Jakubiec              R. Czaicki           S. Bartman             R. Włodarz                     R. Ciźla

 

Chotowa, 15-02-2013

 

Stanowisko

Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany w ustawie o ubezpieczeniach społecznym

Porozumienie Izb Polski Południowo – Wschodniej po raz kolejny wnosi o zmianę zapisów znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach społecznych, w kierunku umożliwienia łączenia okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS, dając tym samym możliwość przejścia na emeryturę rolnikom, którzy mają stosowny wiek, ale krótszy od  wymaganego okres składkowego w KRUS.

Cechą charakterystyczną, znacznej części  gospodarstw drobnychdominujących na terenie  Polski Południowo – Wschodniej była dwuzawodowość ich właścicieli. Tylko taka forma pozwalała na godnąegzystencję. Szczególnie w okresie przed transformacją ustrojową
dwuzawodowy dominowali wśród właścicieli gospodarstw rolnych, ale również i w tej chwili taka sytuacja też ma miejsce. Osoby te pracujące w firmach były płatnikami ZUS. Niestety upadek firm, likwidacja stanowisk i brak możliwości znalezienia innych źródeł zatrudnienia spowodował, że zostali rolnikami ubezpieczonymi w KRUS. Trudno więc jest nam zrozumieć przesłanki, którymi kierowano się nowelizując tak ustawę o ubezpieczeniach społecznych, że znaczna część osób, często w podeszłym wieku, pozbawiona
zostaje prawa do zasłużonej skądinąd emerytury.

 

Prezes IRO          Prezes LIR              Prezes MIR           Prezes PIR               Prezes ŚlIR              Prezes ŚwIR

 

H. Czaja            R. Jakubiec              R. Czaicki           S. Bartman             R. Włodarz                     R. Ciźla

 

Chotowa, 15-02-2013

 

Stanowisko

Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie zwiększenia puli środków na scalenia gruntów

Biorąc pod uwagę aktualną, niekorzystną strukturę agrarną w rejonie Polski Południowo – Wschodniej, gdzie typowym widokiem są rozdrobnione gospodarstwa z niekorzystnym rozłogiem gruntów, Izby Rolnicze zrzeszone w Porozumieniu Izb Polski Południowo – Wschodniej wnoszą o zabezpieczenie zwiększonej puli środków pochodzących z funduszy unijnych  i krajowych na scalenia gruntów oraz stworzenie takich rozwiązań prawnych, które przyśpieszą procesy scaleniowe i rozszerzą możliwe formy scaleń, np. na scalenia z urzędu, które mogłyby być stosowane przy realizacji inwestycji celu publicznego a realizacja tej inwestycji znacząco ingerowałabyw rolniczą przestrzeń produkcyjną.

Korzystne znaczenie prac scaleniowych w sferze gospodarczej i społecznej jest niezaprzeczalne i nie budzi żadnych wątpliwości. W ocenie Sygnatariuszy Porozumienia Izb Polski Południowo – Wschodniej scalanie gruntów jest ważnym elementem urządzania przestrzeni wiejskiej, dzięki któremu możemy uzyskać znaczące zmniejszenie liczby działek, znaczne skrócenie odległości gruntów od zabudowań gospodarczych, dostęp do dróg dojazdowych i innych elementów infrastruktury technicznej a ponadto wpływać pozytywnie na kształtowanie i ochronę krajobrazu wiejskiego.

 

Prezes IRO          Prezes LIR              Prezes MIR           Prezes PIR               Prezes ŚlIR              Prezes ŚwIR

 

H. Czaja            R. Jakubiec              R. Czaicki           S. Bartman             R. Włodarz                     R. Ciźla

 

Chotowa, 15-02-2013

 

Stanowisko

Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie wprowadzenia podatku dochodowego dla rolników

Odnosząc się do planów wprowadzenia podatku dochodowego dla rolników Izby Rolnicze zrzeszone w Porozumieniu Izb Polski Południowo – Wschodniej opowiadają się za utrzymaniem dotychczasowego systemu, czyli opłacania przez rolników podatku rolnego. Podatek ten naszym zdaniem samorządu rolniczego sprawdził się w praktyce, jest sprawiedliwy i odpowiedni do struktury agrarnej gospodarstw w kraju oraz nie wymaga skomplikowanych procedur i rozbudowanych biurokratycznych struktur do jego kontroli i egzekucji. Natomiast obawiamy się, że nowe rozwiązania w sprawie podatku dochodowego dla rolników będą, jak uczy doświadczenie, skomplikowane, niejasne, zbiurokratyzowane i nie zawsze dla nich korzystne.

 

Prezes IRO          Prezes LIR              Prezes MIR           Prezes PIR               Prezes ŚlIR              Prezes ŚwIR

 

H. Czaja            R. Jakubiec              R. Czaicki           S. Bartman             R. Włodarz                     R. Ciźla

 

Chotowa, 15-02-2013

 

Stanowisko

Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i normy jego zużycia
na 1 ha UR

Z uwagi na rosnące koszty produkcji rolniczej, których wzrost nie  zawsze znajduje odbicie w uzyskiwanych przez rolników cenach zbytu wytworzonych produktów rolnych zauważyć można pogarszającą się sytuację dochodową gospodarstw rolnych. Porozumienie Izb Polski Południowo - Wschodniej wnosi o bardziej radykalne decyzje w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wprowadzane w ostatnich latach podwyżki stawki zwrotu podatku
akcyzowego w żaden sposób nie są adekwatne do rosnących cen oleju napędowego na stacjach paliw.  Również ustalona norma zużycia oleju napędowego na 1 ha UR jest zdaniem Sygnatariuszy Porozumienia Izb Polski Południowo – Wschodniej zbyt niska i nie uwzględnia specyfiki rolnictwa na terenach górskich i podgórskich. Porozumienie Izb Polski Południowo - Wschodniej proponuje, aby normę zużycia oleju napędowego zwiększyć do 120 l  na 1 ha UR.

 

Prezes IRO          Prezes LIR              Prezes MIR           Prezes PIR               Prezes ŚlIR              Prezes ŚwIR

 

H. Czaja            R. Jakubiec              R. Czaicki           S. Bartman             R. Włodarz                     R. Ciźla