Podkarpacka Izba Rolnicza
Start
Wapnowanie gleb z dofinansowaniem na Podkarpaciu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Do Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Rzeszowie wpłynęło do końca listopada ok. 510 wniosków dotyczących „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, z czego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zostało przekazanych 299 poprawnych wniosków.

Wypłaty środków beneficjentom programu dokonuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Z informacji uzyskanej z WFOŚiGW w Rzeszowie wynika, że do końca listopada wypłacono środki kilkunastu beneficjentom. Poziom wypłaconych środków wynika z faktu wykorzystania w 100% krajowego limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie w roku 2019. W związku z powyższym wypłata środków beneficjentom w/w programu będzie możliwa po ustaleniu nowego limitu, tj. początek roku 2020. Niemniej jednak OSChR w Rzeszowie wnioski przyjmuje w trybie ciągłym - weryfikując i przekazując je do WFOŚiGW w Rzeszowie (wnioski mają status oczekujących na wypłatę). OSChR przypomina, że przy wypełnianiu wniosku należy pamiętać o tym, że :

 1. wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej,
 2. wydrukować i złożyć w oznaczonych polach czytelny podpis (imię i nazwisko) Wnioskodawcy wraz z podaniem daty wypełnienia wniosku, à następnie poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z oryginałami załączników:
 • opinii o zalecanej dawce czystego składnika CaO lub CaO+MgO, wydanej na podstawie badania odczynu (pH) gleby. Pomoc przysługuje gospodarstwom rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 75 ha, dla działek rolnych (ewidencyjnych) o pH gleby ≤ 5,5;
 • opłaconej faktury. Pamiętajmy aby dane na fakturze były spójne z danymi podanymi we wniosku (po umieszczeniu na oryginale faktury pieczęci z informacją o uzyskanym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW i wypłacie należnego dofinansowania oryginał faktury zostanie zwrócony do Wnioskodawcy). Należy dopilnować, aby na fakturze za zakupiony nawóz wapniowy znalazły się informacje o typie i odmianie zakupionego nawozu wapniowego oraz informacje o zawartości CaO lub CaO+MgO (jak przedstawiono w poniższych przykładach) Przykład 1: Wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%, (nawóz wapniowy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki). Przykład 2: G.1. Wapień naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego (nawóz wapniowy, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) 2003/2003).
 • wypełnionymi elektronicznie i podpisanymi trzema formularzami dotyczącymi pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie), jeśli wnioskodawca uzyskał pomoc de minimis w ostatnich trzech latach, należy dołączyć kopie decyzji potwierdzone za zgodność z oryginałem;
 • do wniosku należy dołączyć „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OSChR”.

3. należy złożyć w najbliższej dla rolnika Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej (OSChR).


Przy wyliczeniu kwoty dofinansowania pomoże – kalkulator pomocniczy – który umieszczony jest na stronie www. schr.gov.pl pod Wnioskiem ogólnym. Kwota dofinansowania, jest iloczynem masy zastosowanego czystego składnika CaO lub CaO+MgO, powierzchni UR o pH gleby ≤ 5,5 na której planowane jest zastosowanie nawozu wapniowego oraz maksymalnej stawki dofinansowania uzależnionej od wielkości posiadanych UR – zależną od posiadanej powierzchni UR w ha): - do 300 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni do 25,00 ha UR, - do 200 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni 25,01 – 50,00 ha, - do 100 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni 50,01 – 75,00 ha UR, Jeśli kwota wyliczona jest większa niż kwota na fakturze to otrzymamy kwotę z faktury, pamiętając iż:

 • rozliczona może być kwota nie wyższa niż wynikająca z faktury za zakup nawozu wapniowego,
 • w przypadku zakupu nawozu wapniowego w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO lub CaO+MgO wskazanego w zalecanej dawce wapna, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika CaO lub CaO+MgO,
 • zakupiona ilość nawozu wapniowego powyżej zapotrzebowania na CaO lub CaO+MgO nie zostanie dofinansowana,
 • podatnik podatku VAT podaje kwotę netto (wysokość kwoty dofinansowania brutto/1,08), natomiast podmiot nie będący płatnikiem podatku VAT podaje kwotę brutto,
 • dofinansowanie na nawóz wapniowy (wapno nawozowe lub środek wapnujący) możesz uzyskać nie częściej niż raz na 4 lata do danej działki rolnej,
 • do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, zakupionego nie wcześniej niż od dnia 01.06.2019 r. (data na fakturze nie może być wcześniejsza niż data 01.06.2019 r.) i planowanego do zastosowania po dacie złożenia wniosku.

Wszystkie zmiany dotyczące wniosku, załączników oraz instrukcji na bieżąco zamieszczane są na stronie KSChR w Warszawie.

 

Ryszard Wisz Dyrektor OSChR Rzeszów

 

 
Copyright © 2020 Podkarpacka Izba Rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates