Podkarpacka Izba Rolnicza
Start
Wspólna Polityka Rolna - co dalej? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z inicjatywy Krajowej Rady Izb Rolniczych ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27 października br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja na temat „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku” organizowana wspólnie z Podkarpacką Izbą Rolniczą.

 

Ideę powstania zjednoczonej Europy po zniszczeniach II Wojny Światowej i poszczególne etapy ewaluowania Wspólnej Polityki Rolnej przedstawił dr Mirosław Drygas. Zrodzona 60 lat temu wizja wspólnego rolnictwa oparta została na 3 filarach: wspólny rynek, preferowanie Wspólnoty i solidarne finansowanie.

Pierwotne cele WPR jakimi były: zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego, poprawa produkcyjności, stabilizacja rynku żywnościowego i wsparcie dochodów rolniczych zostały osiągnięte i w kolejnych zmianach jakie zachodziły w polityce coraz większy nacisk zaczęto nakładać na środowisko i rozwój obszarów wiejskich z zapewnieniem stosownych dochodów w rolnictwie. Pojawia się tu również już aspekt nie tylko ilości ale i jakości artykułów spożywczych.

Pierwszym elementem realizacji takiej właśnie polityki było wprowadzenie w 1992 roku płatności bezpośrednich i pierwszych programów rolno - środowiskowych.

Kolejne etapy zmian w WPR idą już właśnie w tym kierunku i pojawiają się w postaci pojęć: zrównoważony rozwój, innowacyjność.

Zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem zreferował dr hab. Mariusz Matyka, który podkreślił, że przy zmniejszających się zasobach naturalnych, pogarszaniu stanu środowiska i zmianach klimatycznych celem nadrzędnym dla rolnictwa powinna być dbałość o środowisko i klimat, co można osiągnąć poprzez wprowadzenie płatności do takich działań jak wprowadzone w 2013 r. - zazielenienia i działania klimatyczne.

Z kolei temat innowacyjności rozwinął dr Henryk Skórnicki. Powołane w 2012 roku Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP - AGRI) i polski odpowiednik „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) działa na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa. Ogólne założenie brzmi: „więcej przy mniejszym zużyciu zasobów”. Jest to osiągane poprzez wprowadzanie nowych technologii, nowych odmian, uproszczonych upraw, precyzyjnego, inteligentnego rolnictwa.

Przedstawiony rys historyczny WPR oraz nakreślone priorytety z ostatniej reformy WPR 2013 - 2020 posłużyły pani Wandzie Chmielewskiej – Gill z ministerstwa rolnictwa do przedstawienia polskiego stanowiska WPR po roku 2020. Priorytetem jest zachowanie silnej pozycji WPR, a w niej działań mających na celu: zapewnienie bezpieczeństwa żywności, wyrównywanie warunków konkurencyjności, zachowanie jednolitego rynku, ochrona zasobów o charakterze publicznym (ziemia, woda, powietrze), zachowanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej, zwiększenie udziału w światowych organizacjach typu: ONZ, WTO, FAO.

Pani Chmielewska - Gill podkreśliła, że Polska będzie bronić płatności bezpośrednich, utrzymania budżetu na WPR na obecnym poziomie, silnego II filaru (rozwój obszarów wiejskich), realnego uproszczenia płatności i wyrównania poziomu płatności bezpośrednich. Poinformowała również, że ministerstwo jest już gotowe do przystąpienia do negocjacji nad kształtem WPR po 2020 roku. Zgodnie z kalendarzem Komisji Europejskiej w listopadzie tego roku KE ma przedstawić komunikat w sprawie raportu przyszłości WPR, ale już jest wiadomo, że termin ten jest nierealny.

Z informacji pana Mirosława Drygasa wynikało, że stanowisko Polski jest zbieżne ze stanowiskiem COPA – COGECA, który duży nacisk kładzie na zapewnieniu dostępu rolników do doradztwa, umocnieniu pozycji rolnika w łańcuchu dostaw żywności, umocnieniu instrumentów zarządzania ryzykiem. Obecnie ruch jest po stronie Komisji Europejskiej, która ocenia analizę różnych wariantów WPR.

Wstępna wizja Komisji Europejskiej to: promowanie rolnictwa inteligentnego, rolnictwa odpornego na wahania dochodów. To prawowanie wsi tętniącej życiem, to budowanie więzi i integrowanie z innymi politykami unijnymi (np. polityką migracyjną), to lepsze zarządzanie instrumentami WPR (uproszczenie) i zorientowanie budżetu WPR na określone cele.

Komisja Europejska ma również do rozważenia różne propozycje zmian WPR opracowane przez różne środowiska opiniotwórcze. Wśród nich znalazła się propozycja reformy ukierunkowanej na rozwój zrównoważony zakładający realizację 5 zasad FAO „od pola do widelca”. Jest również propozycja powstała za prezydencji holenderskiej zakładająca przekształcenie WPR na Wspólną Politykę Rolną i Żywnościową. Propozycja zakłada uzależnienie wysokości płatności bezpośrednich od minimalnej lub średniej płacy w innych sektorach w danych kraju członkowskim.

Z kolei propozycja francuska to wprowadzenie jednej stawki płatności dla wszystkich państw członkowskich na poziomie 75 euro/ha za działania pro środowiskowe i wprowadzenie ceny równowagi na produkty rolnicze. Kolejna propozycja „Raport dla Parlamentu Europejskiego” poddaje pod wątpliwość sens płatności bezpośrednich w obecnym kształcie i opowiada się za wprowadzeniem płatności konkretnie ukierunkowanych na precyzyjnie zdefiniowane cele.

Inna propozycja opracowana przez Fundacje RISE zakłada likwidację płatności bezpośrednich na rzecz wieloletnich programów pro środowiskowych. Są również inne propozycje łącznie z „Unia dwóch prędkości”. Z ankiety i konsultacji społecznych jakie zostały przeprowadzone w państwach członkowskich wynika, iż społeczeństwo oczekuje utrzymania silnej wspólnej polityki rolnej – prostej i skutecznej. Nie ulega jednak wątpliwości, że przed WPR tak jak i przed całą UE stoją nowe wyzwania w postaci chociażby Brexit - u, problemu migracji, liberalizacji handlu, czy zmian klimatycznych.

Przed nami majowe wybory do Parlamentu Europejskiego – nowi ludzie i nowe spojrzenie (2018 rok), a w marcu 2019 roku dowiemy się jaki budżet unijny zostanie przeznaczony na WPR. Dopiero wtedy będzie można rozpocząć wiążące rozmowy o kształcie WPR.

Zdaniem prelegentów prawdopodobny wariant to WPR w obecnym zarysie z naciskiem na uproszczenia. Uczestniczący w konferencji wicewojewoda podkarpacki – Piotr Pilch zauważył, że WPR nakierowana początkowo na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, poprzez ochronę rynku unijnego, obecnie powinna być nakierowana na produkcję żywności wysokiej jakości.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji obsługujących rolnictwo: Wanda Chmielewska – Gill z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Zając – z - ca dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wojciech Słowik i Zbigniew Krysa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Janina Kamińska i Wojciech Kilar – z - cy dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Jolanta Sawicka – dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rzeszowie, Teresa Pamuła – dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Józef Urbanik – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kośnie, Renald Partyka - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie, Mieczysław Bochenek i Maria Sokal ze Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, Marek Gibała – dyrektor Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie, Lucyna Rybak – dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Rzeszowie, Ryszard Ciźla – prezes Świętokrzyskiej Izby Rolnicze z delegacją, Grzegorz Jędrejek – wiceprezes zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z delegacją, Tadeusz Wójcik – członek zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej z delegacją, rolnicy – członkowie Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz doradcy rolni.

Gospodarzem konferencji był Stanisław Bartman – prezes zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej. W podsumowaniu konferencji Jerzy Bator – wiceprezes Izby zachęcił uczestników konferencji do zgłaszania uwag, propozycji i przemyśleń o kształcie WPR po 2020 roku na adres Izby.

Ewa Selwa

GALERIA

 
Copyright © 2018 Podkarpacka Izba Rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates