Podkarpacka Izba Rolnicza
Start
Stanowiska Porozumienia Izb Polski Południowo - Wschodniej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

17 - 18 listopada 2016 r. Porozumienie Izb Polski Południowo  - Wschodniej w Ustroniu

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej był organizatorem Porozumienia Izb Polski Południowo – Wschodniej, które odbyło się w dniach 17 – 18 listopada br. w Ustroniu. W obradach Podkarpacką Izbę Rolniczą reprezentowali Jerzy Bator – wiceprezes zarządu, Marian Szczepański – członek zarządu, Wiesław Kubicki – delegat Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Arkadiusz Bęben – dyrektor biura Izby.

W posiedzeniu uczestniczyły ponadto Zarządy Izb Rolniczych: Lubelskiej, Małopolskiej, Świętokrzyskiej, Izby Rolniczej w Opolu oraz Śląskiej Izby Rolniczej. W czasie dyskusji prowadzonej w ramach posiedzenia uczestnicy podjęli sześć uchwał odnoszących się bezpośrednio do najistotniejszych problemów z jakimi walczą polscy rolnicy.

Jednym z pierwszych wniosków porozumienia było podjęcie decyzji o rozwiązaniu problemu rolników uprawiających rzepak i kukurydzę, pozbawionych możliwości stosowania neonikotynoidów, wobec braku na polskim rynku równie skutecznych alternatywnych środków ochrony roślin.

Następnie podjęto wniosek o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uwzględnienie podczas średniookresowego PROW na lata 2014 – 2020 następujących postulatów wynikających ze specyfiki gospodarstw Polski południowo – wschodniej: regionalizację PROW, uproszczenie zasad zazielenienia, zmianę zasad płatności z I Filaru WPR w latach 2015 – 2020 związanych z produkcją w zakresie dotyczącym bydła, tak aby ta płatność przysługiwała, na terenie województw Polski południowo – wschodniej, rolnikom posiadającym co najmniej 1 sztukę bydła. Wniosek dotyczy również zmian (uproszczenia) zasad przyznawania dotacji działania 128 PROW („modernizacja”) oraz zapewnienie realnego rozwoju gospodarstw drobnotowarowych.

Bardzo istotnym postulatem, który podjęto w czasie obrad było wystosowanie wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie rozmów z Ministrem Środowiska o pilne rozwiązanie problemu nadmiernej populacji gatunków dzikich zwierząt, zagrażających żywotnym interesom rolnictwa i leśnictwa. Wniesiono także o rozszerzenie listy gatunków łownych o krukowate i wilki.

W czasie porozumienia przyjęto ponadto stanowisko skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ochrony działalności rolniczej, zgodnie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju, w związku z działaniami gmin przy uchwalaniu studiów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Sprawa dotyczy wprowadzenia zmian w ustawie o planowaniu przestrzennym, zobowiązujących Rady Gmin do wprowadzenia do Studiów zagospodarowania przestrzennego oraz do Planów zagospodarowania przestrzennego klauzul ochrony historycznych praw rolników związanych z prowadzeniem działalności rolniczej na danym obszarze gminy. Mowa również o wniosku o ograniczenie ustawowe roszczeń sąsiedzkich wobec gospodarstw rolnych, przez osoby nie związane rolnictwem, osiedlające się w pobliżu historycznie działających gospodarstw rolnych.

Kolejny wniosek dotyczy postulowanych zmian prawnych, w związku z Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. W związku z dotychczasowymi  doświadczeniami Izb Rolniczych biorących udział w Społecznych Radach przy oddziałach terenowych ANR oraz w związku z opiniowaniem wniosków w sprawie udzielania zgody na zakup gruntów rolnych nienależących do zasobu ANR, porozumienie widzi potrzebę wprowadzenia zmian:

  • W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014, 1433 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 50) wprowadzić zapisy o zasadach powoływania Społecznych Rad przy Oddziałach Terenowych ANR – w celu właściwego ich umocowania prawnego, alternatywnie wprowadzić jednoznaczne zapisy o delegacji prezesa (dyrektora oddziału) do powołania tych Rad; obecne umocowanie Rad Społecznych zarządzeniem prezesa (dyrektora OT ANR) jest bardzo słabe wobec wagi i znaczenia opinii wydawanych przez te Rady w związku z realizacją ww. ustawy,
  • W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803) w art. 2a pkt 4:
    • wprowadzić zapis o jednolitych wytycznych co do wydawania przez Izby Rolnicze (i inne podmioty) rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej; alternatywnie wprowadzić zapisy o delegacji dla MRiRW w sprawie wydania rozporządzenia w tym względzie;
    • w art. 1a pkt 2 – wprowadzić powierzchnię „1 ha”; Porozumienie widzi potrzebę podniesienia progu ograniczeń zbywania gruntów rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha dla przypadków sprzedaży gruntów rolnych, zwłaszcza z siedliskami na tych gruntach, na glebach słabych, w trudnych warunkach gospodarowania i w przypadkach, gdy ze względu na uwarunkowania lokalne tych gruntów nie ma możliwości (nie ma chętnych) zbycia ich na rzecz rolników indywidualnych.

Ostatnim wnioskiem podjętym w ramach porozumienia było poparcie stanowiska zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącego wprowadzenia zakazu importu zbóż z Ukrainy.

 

 

 

 

21 - 22 lipca 2016 r. Porozumienie Izb Polski Południowo - Wschodniej w Boguchwale

W dniach 21- 22 lipca 2016 r. Podkarpacka Izba Rolnicza zorganizowała posiedzenie Porozumienia Izb Polski Południowo - Wschodniej, które odbyło się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządów Izb Rolniczych: Lubelskiej, Małopolskiej, Podkarpackiej, Świętokrzyskiej oraz Śląskiej Izby Rolniczej.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat najistotniejszych zmian w sektorze rolnictwa oraz o projekcie nowelizowanej Ustawy o Izbach Rolniczych autorstwa klubu Kukiz ’15. Wszyscy zgromadzeni zgodnie podjęli stanowisko wyrażające sprzeciw wobec przedłożonego projektu opracowanego bez konsultacji z samorządem rolniczym. Proponowane w nowelizacji ustawy przepisy zmierzają do radykalnych zmian, które wpłyną na osłabienie roli Izb Rolniczych dotychczas będącego autentycznym reprezentantem wszystkich rolników.

Proponowane wprowadzenie wyborów do izb rolniczych na poziomie sołectw jest nierealne ze względu na bardzo wysokie koszty ich przeprowadzenia. Natomiast pomysł na przekazanie 50% dochodów ustawowych tj. z 2% odpisu podatku rolnego na rzecz związków i organizacji rolniczych uniemożliwi izbom rolniczym realizację podstawowych zadań statutowych w zakresie pełnienia funkcji samorządu rolniczego.

Przedstawiciele Zarządów Izb Rolniczych zrzeszonych w Porozumienia jasno opowiedzieli się za zmianą Ustawy o Izbach Rolniczych, ale pod kątem zwiększenia ich kompetencji w zakresie większego wpływu na tworzenie ustaw i rozporządzeń związanych z funkcjonowaniem rolnictwa i rozwoju wsi oraz doradztwem rolniczym.

Na zakończenie obrad wszyscy zgromadzeni przyjęli sześć wniosków, które mają bardzo istotny wpływ na obecną sytuację w sektorze rolnictwa:

1) Znowelizowanie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wprowadzając zapisy wyłączające spod rygorów ustawy obrót nieruchomościami rolnymi o powierzchni do 1 ha włącznie,

2) Biorąc pod uwagę fakt, że w skali kraju coraz większy obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej obejmowany jest obszarami Natura 2000, co w konsekwencji wprowadza określone utrudnienia i dodatkowe wymagania dla działalności rolniczej, należy wprowadzić określone formy rekompensaty finansowej ze środków budżetu państwa dla rolników z tytułu tych utrudnionych warunków prowadzenia działalności rolniczej,

3) Izby zrzeszone w Porozumieniu Izb Polski Południowo – Wschodniej wnioskują do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie szczegółowego monitoringu importu zboża z Ukrainy,

4) Izby zrzeszone w Porozumieniu Izb Polski Południowo – Wschodniej opowiadają się za wprowadzeniem na terenie kraju wyodrębnionych obszarów OSN, a nie ustanawiania obszaru OSN dla całego kraju,

5) Przywrócić do żywienia krzyżowego trzody chlewnej i drobiu mączkę mięsno - kostną,

6) Zróżnicować wielkość dopłat do roślin wysokobiałkowych. Dla roślin strączkowych wysokobiałkowych przeznaczonych na cele paszowe zwiększyć wielkość dopłaty, a zmniejszyć wysokość dopłaty do roślin strączkowych wysokobiałkowych przeznaczonych na nawóz zielony.

Powyższe wnioski i postulaty zostaną przedstawione Krajowej Radzie Izb Rolniczych, a następnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

 

Chotowa, 15-02-2013

 

Stanowisko

Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie szkód łowieckich

 

 

Izby Rolnicze zrzeszone w Porozumieniu Izb Polski Południowo- Wschodniej z niepokojem obserwują narastający z roku na rok problem szkód łowieckich wyrządzanych przez dziką zwierzynę w gospodarstwach rolnych. Skala tych szkód systematycznie wzrasta, wzrasta równocześnie frustracja rolników, których ten problem dotyka. Stąd też narastają konflikty pomiędzy szacującym i wypłacającym szkody a rolnikiem,  które dotyczą przede wszystkim sposobu szacowania, wysokości odszkodowań i terminowości ich wypłaty.

Po przeciwnych stronach stają:

- koło łowieckie, które ma ograniczone środki na wypłatę rosnącejwciąż liczby odszkodowań,

- rolnik, który domaga się  satysfakcjonującej go rekompensaty za poniesione szkody i przede wszystkim skutecznego rozwiązaniaproblemu

W tej sytuacji Sygnatariusze Porozumienia Izb Polski Południowo - Wschodniej zwracają się z ponownym apelem o szybką nowelizację ustawy Prawo łowieckie i o uwzględnienie w niej zgłaszanych przez izby propozycji  rozwiązań dotyczących między innymi:

- partycypacji Skarbu Państwa w odszkodowaniach wypłacanych przez koła łowieckie,

- powoływania niezależnych komisji szacujących szkody,

- doprecyzowanie terminu wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przezzwierzęta prawnie chronione.

Prezes IRO          Prezes LIR              Prezes MIR           Prezes PIR               Prezes ŚlIR              Prezes ŚwIR

 

H. Czaja            R. Jakubiec              R. Czaicki           S. Bartman             R. Włodarz                     R. Ciźla

 

Chotowa, 15-02-2013

 

Stanowisko

Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie gospodarstw drobnych ( niskotowarowych)

 

Mając na uwadze fakt, że w regionie Polski Południowo- Wschodniejdominują gospodarstwa małe, niskotowarowe, które zgodnie z zapisami zawartymi w propozycji Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 – 2020 zostaną wyraźnie oddzielone od gospodarstw towarowych i otrzymają wsparcie na uproszczonych zasadach. Izby Rolnicze zrzeszone w Porozumieniu Izb Polski Południowo-Wschodniej wnioskują o jak najszybsze opracowanie tych zasad wsparcia i wdrażających je regulacjiprawnych.

Mamy nadzieję, że wdrożone krajowe rozwiązania spowodują, że wsparcie to trafi do aktywnych rolników dających gwarancję racjonalnego wykorzystania środków. Jednoznacznie też zdaniem członków Porozumienia powinien być określony kierunek wsparcia, który choć w minimalnym stopniu powinien zachęcać właściciela takiego gospodarstwa do pewnych pro rozwojowych działań, a nie do ograniczania działalności rolniczej. Sygnatariusze Porozumienia Izb Polski Południowo – Wschodniej domagają się wprowadzenia kompleksowych, powiązanych ze sobą działań, które z jednej strony sprzyjać będą zmianom w strukturze agrarnej gospodarstw a z drugiej strony powstrzymają regres w hodowli zwierząt i przyczynią się do prawidłowego zagospodarowania naturalnego bogactwa tych terenów czyli użytków zielonych.

 

Prezes IRO          Prezes LIR              Prezes MIR           Prezes PIR               Prezes ŚlIR              Prezes ŚwIR

 

H. Czaja            R. Jakubiec              R. Czaicki           S. Bartman             R. Włodarz                     R. Ciźla

 

Chotowa, 15-02-2013

 

Stanowisko

Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany w ustawie o ubezpieczeniach społecznym

Porozumienie Izb Polski Południowo – Wschodniej po raz kolejny wnosi o zmianę zapisów znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach społecznych, w kierunku umożliwienia łączenia okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS, dając tym samym możliwość przejścia na emeryturę rolnikom, którzy mają stosowny wiek, ale krótszy od  wymaganego okres składkowego w KRUS.

Cechą charakterystyczną, znacznej części  gospodarstw drobnychdominujących na terenie  Polski Południowo – Wschodniej była dwuzawodowość ich właścicieli. Tylko taka forma pozwalała na godnąegzystencję. Szczególnie w okresie przed transformacją ustrojową
dwuzawodowy dominowali wśród właścicieli gospodarstw rolnych, ale również i w tej chwili taka sytuacja też ma miejsce. Osoby te pracujące w firmach były płatnikami ZUS. Niestety upadek firm, likwidacja stanowisk i brak możliwości znalezienia innych źródeł zatrudnienia spowodował, że zostali rolnikami ubezpieczonymi w KRUS. Trudno więc jest nam zrozumieć przesłanki, którymi kierowano się nowelizując tak ustawę o ubezpieczeniach społecznych, że znaczna część osób, często w podeszłym wieku, pozbawiona
zostaje prawa do zasłużonej skądinąd emerytury.

 

Prezes IRO          Prezes LIR              Prezes MIR           Prezes PIR               Prezes ŚlIR              Prezes ŚwIR

 

H. Czaja            R. Jakubiec              R. Czaicki           S. Bartman             R. Włodarz                     R. Ciźla

 

Chotowa, 15-02-2013

 

Stanowisko

Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie zwiększenia puli środków na scalenia gruntów

Biorąc pod uwagę aktualną, niekorzystną strukturę agrarną w rejonie Polski Południowo – Wschodniej, gdzie typowym widokiem są rozdrobnione gospodarstwa z niekorzystnym rozłogiem gruntów, Izby Rolnicze zrzeszone w Porozumieniu Izb Polski Południowo – Wschodniej wnoszą o zabezpieczenie zwiększonej puli środków pochodzących z funduszy unijnych  i krajowych na scalenia gruntów oraz stworzenie takich rozwiązań prawnych, które przyśpieszą procesy scaleniowe i rozszerzą możliwe formy scaleń, np. na scalenia z urzędu, które mogłyby być stosowane przy realizacji inwestycji celu publicznego a realizacja tej inwestycji znacząco ingerowałabyw rolniczą przestrzeń produkcyjną.

Korzystne znaczenie prac scaleniowych w sferze gospodarczej i społecznej jest niezaprzeczalne i nie budzi żadnych wątpliwości. W ocenie Sygnatariuszy Porozumienia Izb Polski Południowo – Wschodniej scalanie gruntów jest ważnym elementem urządzania przestrzeni wiejskiej, dzięki któremu możemy uzyskać znaczące zmniejszenie liczby działek, znaczne skrócenie odległości gruntów od zabudowań gospodarczych, dostęp do dróg dojazdowych i innych elementów infrastruktury technicznej a ponadto wpływać pozytywnie na kształtowanie i ochronę krajobrazu wiejskiego.

 

Prezes IRO          Prezes LIR              Prezes MIR           Prezes PIR               Prezes ŚlIR              Prezes ŚwIR

 

H. Czaja            R. Jakubiec              R. Czaicki           S. Bartman             R. Włodarz                     R. Ciźla

 

Chotowa, 15-02-2013

 

Stanowisko

Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie wprowadzenia podatku dochodowego dla rolników

Odnosząc się do planów wprowadzenia podatku dochodowego dla rolników Izby Rolnicze zrzeszone w Porozumieniu Izb Polski Południowo – Wschodniej opowiadają się za utrzymaniem dotychczasowego systemu, czyli opłacania przez rolników podatku rolnego. Podatek ten naszym zdaniem samorządu rolniczego sprawdził się w praktyce, jest sprawiedliwy i odpowiedni do struktury agrarnej gospodarstw w kraju oraz nie wymaga skomplikowanych procedur i rozbudowanych biurokratycznych struktur do jego kontroli i egzekucji. Natomiast obawiamy się, że nowe rozwiązania w sprawie podatku dochodowego dla rolników będą, jak uczy doświadczenie, skomplikowane, niejasne, zbiurokratyzowane i nie zawsze dla nich korzystne.

 

Prezes IRO          Prezes LIR              Prezes MIR           Prezes PIR               Prezes ŚlIR              Prezes ŚwIR

 

H. Czaja            R. Jakubiec              R. Czaicki           S. Bartman             R. Włodarz                     R. Ciźla

 

Chotowa, 15-02-2013

 

Stanowisko

Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i normy jego zużycia
na 1 ha UR

Z uwagi na rosnące koszty produkcji rolniczej, których wzrost nie  zawsze znajduje odbicie w uzyskiwanych przez rolników cenach zbytu wytworzonych produktów rolnych zauważyć można pogarszającą się sytuację dochodową gospodarstw rolnych. Porozumienie Izb Polski Południowo - Wschodniej wnosi o bardziej radykalne decyzje w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wprowadzane w ostatnich latach podwyżki stawki zwrotu podatku
akcyzowego w żaden sposób nie są adekwatne do rosnących cen oleju napędowego na stacjach paliw.  Również ustalona norma zużycia oleju napędowego na 1 ha UR jest zdaniem Sygnatariuszy Porozumienia Izb Polski Południowo – Wschodniej zbyt niska i nie uwzględnia specyfiki rolnictwa na terenach górskich i podgórskich. Porozumienie Izb Polski Południowo - Wschodniej proponuje, aby normę zużycia oleju napędowego zwiększyć do 120 l  na 1 ha UR.

 

Prezes IRO          Prezes LIR              Prezes MIR           Prezes PIR               Prezes ŚlIR              Prezes ŚwIR

 

H. Czaja            R. Jakubiec              R. Czaicki           S. Bartman             R. Włodarz                     R. Ciźla

 
Copyright © 2017 Podkarpacka Izba Rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates